21.02.2014

Oznámenie č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo  SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR,  aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“.

Aktualizácia sa týka nahradenia nefunkčných tabuľkových príloh (Príloha 3a - Tabuľková časť, Príloha 3b - Jednoduché účtovníctvo a Príloha 3c - Podvojné účtovníctvo) funkčnými.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001