01.04.2014

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje


 záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

 • jednotnú platbu na plochu (SAPS) v zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v  znení neskorších predpisov,
 • doplnkovú platbu na plochu v zmysle § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb,
 • platbu na chmeľ v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb,
 • platbu na dojnicu v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov,
 • osobitnú platbu na cukor v zmysle § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov,
 • osobitnú platbu na ovocie a zeleninu v zmysle § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov,
 • vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach v zmysle § 57 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Na nové žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podané v roku 2014 sa podľa § 61a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008  Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov nevzťahuje povinnosť vykonávať poľnohospodársku činnosť počas piatich rokov.
 • agroenvironmentálnu platbu v zmysle § 39 a nasl. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008    Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,
 • zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o agroenvironmentálnu platbu v zmysle § 37 a nasl. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008  Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov;
  Nové záväzky je možné prijať iba na agroenvironmentálne podopatrenia  v zmysle § 35 písm. b) integrovaná produkcia a písm. c) ekologické poľnohospodárstvo, ktoré boli realizované v programovom období 2007 - 2013 a boli ukončené v roku 2012.
 • platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov,

v termíne od 14. apríla 2014 do 15. mája 2014.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2014 do 9. júna 2014) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31.5.2014.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2013 jednotnú žiadosť, predtlačené formuláre: identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, zoznamu dojníc a grafické prílohy, ktoré si môžu vyzdvihnúť od 14. apríla 2014 na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009, ak nastali akékoľvek zmeny, doplnenia údajov, alebo ak je údaj v predtlačených formulároch nesprávny, žiadateľ je povinný tento formulár opraviť a uviesť skutočné a pravdivé údaje a deklarovať aktuálnu plochu každej dotknutej parcely a v prípade potreby uviesť nové hranice referenčnej parcely.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001