14.05.2014

Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zverejnených výzvach č. 2014/PRV/34 a č. 2014/PRV/35  v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 2 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov“ a v časti: PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1 „ Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“ aktualizovala  prílohy č. 5. k ŽoNFP. Aktualizácia  sa týka žiadateľov účtujúcich v   systéme jednoduchého účtovníctva konkrétne roku 2013.  V štatistickom výkaze  o príjmoch a výdavkoch pre rok 2013 bol doplnený riadok č.13.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001