26.05.2014

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“)  kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA. Pri opatreniach vyžadujúcich zriadenie záložného práva aby predkladali Žiadosti o platbu vrátane dokladov preukazujúcich zriadenie záložného práva v prospech PPA (list vlastníctva / výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv s vyznačeným záložným právom).

Zároveň PPA upozorňuje  konečných prijímateľov na povinnosť vopred písomne  informovať PPA v lehotách uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) o akýchkoľvek zmenách v projekte, ktoré majú vplyv na  Prílohu č. 1 (rozpis oprávnených výdavkov) k Zmluve o NFP, zmenu dodávateľa (tovarov, stavebných prác a služieb) a o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o NFP.

V prípade, že ŽoP nebude predložená na PPA kompletná, PPA vystaví Pozastavenie ŽoP, kde uvedie presnú lehotu na doplnenie chýbajúcich  dokladov (povinných príloh k ŽoP). Ak konečný prijímatelia do uvedenej lehoty od doručenia Pozastavenia ŽoP nedoložia požadované doklady na PPA, tak v neodôvodnených prípadoch PPA ŽoP zamietne a nebude niesť zodpovednosť za prípadné finančné straty ani žiadne iné výdavky spojené s nevyplatením požadovanej sumy.

Konečným prijímateľom, ktorým už bolo doručené Pozastavenie ŽoP s bližšie nešpecifikovanou lehotou na doplnenie chýbajúcich dokladov (povinných príloh k ŽoP) a nedoplnili požadované chýbajúce doklady na PPA, bude im táto lehota upresnená a bude pre nich záväzná.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001