09.06.2014

Oznámenie PPA č. 111 zo dňa 09.06.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 16858/2013-610 doručeného PPA dňa 03.06.2014, aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1/ Výzva č. 2014/PRV/35 Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem a Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „MODERNIZÁCIA FARIEM“.

Aktualizácia sa týka zmeny znenia v časti Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt na strane 1 vo Výzve a úpravy a doplnenia informácie na strane 15 v časti Výška podpory uvedenej v Príručke pre výzvu č. 2014/PRV/35.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001