25.06.2014

Oznámenie PPA č. 112 zo dňa 25.06.2014

(Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 1)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, aktualizovala v časti : PPA/Projektové podpory/PRV 2007-2013/Výzvy/Opatrenie 1.2./Výzva č. 2014/PRV/34 "Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov.

Aktualizácia sa týka doplnenia textu v časti Upozornenie na strane 10 pre výzvu č. 2014/PRV/34. Doplnený text znie:

  • V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá z dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom  predloží na základe výzvy  PPA.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001