06-10-2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 2) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladká paprika, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno

a to vždy minimálne 24 hodín pred uskutočnením plánovaných činností realizovaných v období
od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2014,
(resp. do dátumu, ktorý oznámi platobná agentúra, v prípade, že bude vyčerpané pridelené množstvo celkovo 3 000 t pre SR)

a zároveň vyzýva

žiadateľov na priebežné zasielanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 3., Príloha č. 4., Príloha č. 5.)

a to vždy do 24 hodín po ukončení realizovaných činností

Oznámenia je potrebné zasielať v elektronickej forme  na všetky nasledovné mailové adresy:
klaudia.dulikova@apa.sk
noemi.nagyova@apa.sk
gabriela.bodova@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk

V prípade operácií stiahnutia z trhu navyše na e-mailové adresy:

stulc@svps.sk
zavracka@svps.sk

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia - kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) a zelený zber / neuskutočňovanie zberu budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry, prípadne Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v prípade operácií stiahnutia z trhu.

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky budú zverejnené v aktualizovanom Metodickom postupe pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny. Ďalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

V Bratislave dňa 3. októbra 2014

            MVDr. Stanislav Grobár
                        generálny riaditeľ