28.09.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

vyzýva

všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne:

od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V Bratislave, dňa 24.09.2015

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ   

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016 DOC PDF
Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016 (PDF)
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov (PDF)
Oznámenie o ukončení investície (PDF)
Vzor projektu na investície DOC PDF
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik DOC PDF
Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik DOC PDF
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry DOC PDF
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom DOC PDF

súvisiaca legislatíva
•    Legislatíva SR
•    Legislatíva EÚ

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ