26.11.2018

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo od roku 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o usmernenie vo veci možnosti predĺženia záväzkov pre žiadateľov o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) a ekologické poľnohospodárstvo (EKO), ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, keďže rok 2018 je pre týchto žiadateľov posledným rokom 5-ročného záväzku.

MPRV SR vo svojom stanovisku zo dňa 05.10.2018 uviedlo, že žiadatelia o AEKO a EKO, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, môžu v roku 2019 požiadať o predĺženie svojho záväzku, pričom:

- podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2019;

- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky pre rok 2019 sa predkladá v stanovenom termíne;

- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa môže vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2018.

Termín na predloženie žiadosti o platbu na predĺžené záväzky platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie jednotných žiadostí na rok 2019 na tomto webovom sídle.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev