Aktuality

11.08.2023

PPA ZOBRAZILA V GSSA NOVÉ VÝSLEDKY PRE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY.

Bratislava, 11. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zobrazila nové výsledky pre žiadateľov v GSAA v systéme AMS. Tieto aktuálne dáta mohla agentúra zverejniť vďaka aktívnej spolupráci so žiadateľmi pričom pri výpočte boli zohľadnené už aj júlové satelitné scény. To pre farmárov znamená, že ak vykonali nejakú operáciu na konci júna alebo v júli, tak by táto operácia už mala byť zohľadnená vo výsledkoch monitoringu. Okrem toho od 1. augusta 2023 majú už aj možnosť nahrávať svoje geotagované fotografie cez GSAA.
viac informácií
10.08.2023

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 56/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / Implementácia programov / PRV 2014-2022 / Výzvy / Opatrenie 16 / Podopatrenie 16.1  Výzvu č. 56/PRV/2022 pre opatrenie: 16 – Spolupráca, podopatrenie: 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva.
viac informácií
03.08.2023

PPA VYZÝVA ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY 2023 O DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ÚDAJOV, ABY IM MOHLA PENIAZE VYPLATIŤ.

Bratislava, 3. august 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 31. júla 2023 16 981 jednotných žiadostí na rok 2023. Aktuálne tieto žiadosti administruje, preveruje duplicity a ich kompletnosť. V tejto súvislosti kontroluje aj zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov.
viac informácií
27.07.2023

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023 - DÔLEŽITÉ !!!

Oznamujeme prijímateľom, ktorí zatiaľ nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023, že v zmysle § 30 ods. 1, NV č. 120/2023 Z. z. v platnom znení „Žiadateľ predkladá v roku predloženia žiadosti 2023 elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 druhého bodu do 31. júla 2023.
viac informácií
25.07.2023

Oznámenie pre žiadateľov o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2023 predložili žiadosť o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, tzv. VDJ 2023, že v týchto dňoch pristúpila k administratívnym kontrolám plnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie platby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v zn. n. p.
viac informácií
21.07.2023

PPA OPÄŤ POMÔŽE FARMÁROM – V RÁMCI ZELENEJ NAFTY ROZDELÍ 32 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 21. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023.

Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.

viac informácií
21.07.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2023)

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.103618. Výzva je otvorená od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.
viac informácií
20.07.2023

POĽNOHOSPODÁRI NEMUSIA MAŤ OBAVY Z NOVÉHO SYSTÉMU AMS – V SÚČASNOSTI HO IBA TESTUJEME.

Bratislava, 20. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce upokojiť poľnohospodárov, ktorí vyjadrujú obavy zo zavedenia nového monitorovacieho systému AMS. Systém je aktuálne iba v testovacej prevádzke.

Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté. Okrem toho do procesu posudzovania kvality získaných údajov vstupuje aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

viac informácií
18.07.2023

DO EKOSCHÉM SA PRIHLÁSILA VYŠE POLOVICA ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 18. júl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023-2027 v oblasti Ekoschém, do ktorých sa prihlásila vyše polovica žiadateľov (53,16%). Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Verím, že v nasledujúcich kampaniach toto číslo ešte rádovo stúpne, keďže už v tejto kampani žiadatelia pocítia rozdiel vo výške získaných finančných prostriedkov. Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 EUR na hektár, tak pri Ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 EUR v oblastiach mimo chránených území a 92EUR v chránených územiach. To znamená, že až 8 882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení“.
viac informácií
17.07.2023

Oznámenie pre MAS a potencionálnych žiadateľov

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám (ďalej len „MAS“) a potencionálnym žiadateľom z podopatrení 6.1 a 6.3, že berúc do úvahy termín vydania Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 a technické problémy s ITMS budú po aktualizácií stratégií príslušných MAS v blízkej dobe aktualizované výzvy na základe požiadavky zo strany MAS. Po aktualizácii bude možné akceptovať podanie žiadosti o priamu podporu za rok 2023 aj pred vyhlásením výzvy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ