Aktuality

03.02.2010

Oznámenie č. 30 zo dňa 3.2.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva na základe požiadavky MP SR pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 nasledovné oznámenie:
viac informácií
29.01.2010

Oznámenie č. 29 zo dňa 29.1.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a ...
viac informácií
25.01.2010

Oznámenie o možnosti zníženia oprávnených výdavkov.

PPA oznamuje konečným prijímateľom podpory z PRV SR 2007 – 2013 z opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že je možné v rámci uvedených opatrení znížiť o viac ako 10% oprávnené výdavky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za nasledovných podmienok...
viac informácií
19.01.2010

Oznámenie č. 28 zo dňa 19. 01. 2010 (Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o NFP)

viac informácií
15.01.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
viac informácií
28.12.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili článok o aktuálnych výsledkoch a plánoch PPA pod názvom Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
21.12.2009

Oznámenie

PPA zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre opatrenie 2.1 a 2.2 Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo/bod 8. Monitorovacie správy.

14.12.2009

Oznámenie

PPA uverejnila aktualizovaný Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl (k 14.12.2009) v Sekcii organizácia trhu – Rastlinné komodity – Školské ovocie. Zoznam bude naďalej pravidelne aktualizovaný.
03.12.2009

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom, že od 20.08.2009 bola v bloku Sekcia organizácie trhu - Živočíšne komodity - Organizácia výrobcov v akvakultúre zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov v akvakultúre spolu s Metodickým postupom pre uznávanie organizácií výrobcov v akvakultúre.
02.12.2009

PPA odštarovala priame platby

V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na priame podpory hradené z európskych fondov a na niektoré opatrenia osi II Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 administrované spolu s priamymi podporami.
viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev