Aktuality

17.03.2009

Oznámenie PPA č. 07 zo dňa 17. marca 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6725/2009, zo dňa 06.03.2009 aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie...
viac informácií
13.03.2009

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom ...
viac informácií
06.03.2009

Oznámenie

PPA oznamuje, že v rubrike Správy uverejnila predpokladaný harmonogram výziev na rok 2009 za sekciu priamych podpôr, sekciu štátnej pomoci a sekciu organizácie trhu.
26.02.2009

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (opatrenia 1.1. a 1.2.), že ak nedoplnia svoje žiadosti na základe výzvy na doplnenie do termínu 31.3.2009 (pri dodržaní termínu na doplnenie, ktorý je stanovený v zmysle príručky pre žiadateľov), budú tieto žiadosti automaticky vyradené zo spracovania.
PPA nemôže tolerovať sklz v kontrahovaní projektov spôsobenú nedisciplinovanosťou a liknavosťou žiadateľov.
23.02.2009

Oznámenie PPA č. 05 zo dňa 23. februára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.02.2009 aktualizovala formulár ŽoNFP pre opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v rámci...
viac informácií
23.02.2009

Oznámenie PPA č. 06 zo dňa 23. februára 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.02.2009 zverejnila v časti Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 9. Vzorové projekty - vzorové projekty pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí ...
viac informácií
16.02.2009

Oznam pre spracovateľov sušených krmív

PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku a nákupcu krmiva pre hospodársky rok 2009/2010 je do 15. marca 2009 ...
viac informácií
13.02.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006: 2.5 agroenvironment a životné podmienky zvierat, 2.8 zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, 1.11 polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie, 1.12 Odbytové organizácie výrobcov, že zverejnila...
viac informácií
13.02.2009

Oznámenie zo dňa 13. 02. 2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 13. 02. 2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami ...
viac informácií
09.02.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v časti 6 Žiadosti o platbu aktualizovala prílohy číslo 1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané ...
viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev