Aktuality

18.05.2010

Oznámenie

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2009 sa bude konať dňa 28. mája 2010 o 10.00 hod v budove ústredia PPA na Dobrovičovej 9 v Bratislave. Na programe je prezentácia hlavných bodov výročnej správy PPA za rok 2009, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe a stanoviská odborníkov z prerokovávanej oblasti. Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.
13.05.2010

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
viac informácií
07.05.2010

Oznámenie – nové telefonické kontakty

27.04.2010

Oznámenie

Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny
viac informácií
22.04.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
viac informácií
21.04.2010

Oznámenie - Úprava počtu predkladania ŽoP počas kalendárneho roka v rámci OPRH - výnimka

Z aktualizácie č. 01/2010 Usmernenia č.15/2008 vydaného MF SR vyplýva povinnosť pre prijímateľov z OPRH predkladať deklarované výdavky v Sk a v eurách oddelene na dvoch rôznych formulároch žiadosti o platbu...
viac informácií
19.04.2010

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1. a 3.4.2.

PPA oznmuje žiadateľom v opatrení3.4.1. a 3.4.2., že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov, v uvedených opatreniach, aktualizovala zoznam žiadateľov ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku.
14.04.2010

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila uzverejnila zoznam úspešných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
08.04.2010

Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka - MN 08 IB AG 01

Dňa 17.3.2010 sa v Podgorici, Čierna Hora, za účasti ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory Milutina Simovića, zástupcu Delegácie EÚ v Čiernej Hore Nicolu Bertoliniho, zástupcov EK...
viac informácií
07.04.2010

Aktuálne informácie o opatreniach a podporách

Na stránke PPA v časti Správy sme uverejnili aktuálne informácie o opatreniach a podporách administrovaných PPA.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev