Aktuality

31.03.2010

Oznámenie k "Otázkam a odpovediam k PRV"

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v rámci súboru "Odpovede ku dňu 29.3.2010", uvedeného v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Otázky a odpovede k PRV, sa zmenila odpoveď na otázku č. 32.
viac informácií
29.03.2010

Oznámenie

PPA na www.apa.sk/sekcia organizácie trhu – živočíšne komodity uverejnila výzvu a metodický postup na predkladanie žiadostí o vyplatenie jednorazovej podpory na dojnicu pre rok 2010.
23.03.2010

Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010 (Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010.
viac informácií
23.03.2010

Oznámenie č. 34 zo dňa 23. marca 2010 (Leader)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
viac informácií
19.03.2010

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k Novým formulárom monitorovacích správ projektov
viac informácií
19.03.2010

Oznámenie

PPA žiadateľom, že na www.apa.sk/Sekcia projektových podpôr/nájdu odpovede na svoje prípadné otázky v rámci rubrík PRV 2007 - 2013 a MAS Leader, ktoré bude PPA pravidelne dopĺňať.
16.03.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, aby predkladali prílohy k žiadosti o platbu podľa aktuálneho Zoznamu príloh k príslušnému opatreniu.
viac informácií
15.03.2010

Oznámenie

PPA o budovanií kapacít v chorvátskej platobnej agentúre - HR 07 IB AG 01
Dňa 9.3.2010 v Záhrebe, Chorvátsko sa za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Romana Serenčéša, PhD., konal kick-off meeting k twinningovému projektu „Budovanie kapacít chorvátskej platobnej agentúry“ č. HR 07 IB AG 01.
viac informácií
12.03.2010

Informácia k oznámeniu č. 33 zo dňa 10. marca 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že za účelom pružnejšieho zorientovania žiadatľov, doplnila v rámci výziev č. 2010/PRV/16 a č. 2010/PRV/17 (z "Archívu starších dokumentov") do Oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010 Príručku pre žiadateľa o poskytnutie NFP, platnú od 1.2.2008, na ktorú naväzuje Dodatok č. 1, verzia č. 2.
11.03.2010

Doplnenie oznámenia č. 33 zo dňa 10. marca 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že zverejnila v rámci výziev č. 2010/PRV/17 a č. 2010/PRV/16 na webovej stránke PPA excelovskú tabuľku (v časti SPP/PRV2007_20013 - 5. Tabuľková časť).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev