Aktuality

10.03.2010

Oznámenie

PPA o Vyhlásení výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. Podrobnejšiu informáciu o vyhlásených výberoch, opise hlavných činností, podmienkach účasti vo výbere a termínoch predkladania žiadostí o zaradenie do výberu získate na stránke www.land.gov.sk.
10.03.2010

Oznámenie č. 33 zo dňa 10. marca 2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
viac informácií
01.03.2010

Oznámenie

01.03.2010

Oznámenie

01.03.2010

UPOZORNENIE

PPA upozorňuje príjemcov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 - 2013, aby používali aktuálny formulár Žiadosti o platbu, prílohy č.1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané orgánom finančného riadenia v Systéme finančného riadenia EPFRV verzia 2.1, riadili sa postupmi pri predkladaní žiadostí o platbu stanovenými v Usmernení č. 2/2009 a aby predkladali dokumenty podľa Zoznamu príloh k žiadosti o platbu uverejnené v časti 6 Žiadosti o platbu.
23.02.2010

Oznámenie o postupe pri prijímaní žiadostí o NFP - LEADER

PPA oznamuje miestnym akčným skupinám, ktorým bol udelený štatút Miestnej akčnej skupiny na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny (ďalej MAS) ako aj konečným príjemcom – predkladateľom projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a MAS...
viac informácií
22.02.2010

Oznámenie

PPA o uverejnení METODICKÉHO POSTUPU a príloh pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi.
19.02.2010

Oznámenie PPA č. 31 zo dňa 19. februára 2010

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
19.02.2010

Oznámenie PPA č. 32 zo dňa 19. februára 2010

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam...
viac informácií
18.02.2010

Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev