Aktuality

05.11.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, že doplnila zoznamy žiadateľov ...
viac informácií
03.11.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa...
viac informácií
03.11.2009

Oznámenie

30.10.2009

Oznámenie č. 24 zo dňa 30.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
29.10.2009

Oznámenie zo dňa 29.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 29.10.2009 z dôvodu personálnych zmien aktualizovala vzory záložných zmlúv 1 – 10 zverejnených v časti : Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva.
29.10.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 29. 10. 2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami :
viac informácií
22.10.2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1 o Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.
viac informácií
20.10.2009

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
19.10.2009

Oznámenie č. 23 zo dňa 19.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.
viac informácií
19.10.2009

Oznámenie

PPA o uverejnení Metodického postupu, žiadosti a príloh o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev