Aktuality

19.02.2010

Oznámenie PPA č. 31 zo dňa 19. februára 2010

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
19.02.2010

Oznámenie PPA č. 32 zo dňa 19. februára 2010

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam...
viac informácií
18.02.2010

Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007...
viac informácií
12.02.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej „PPA“) oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci druhej výzvy č.2009/PRV/13 pre opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení,...
viac informácií
12.02.2010

Oznámenie k Správe o činnosti MAS

PPA na základe požiadavky MP SR oznamuje miestnym akčným skupinám, že v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 - 11. OS 4 Leader zverejnila Záväznú osnovu Správy o činnosti MAS.
viac informácií
03.02.2010

Oznámenie č. 30 zo dňa 3.2.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva na základe požiadavky MP SR pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 nasledovné oznámenie:
viac informácií
29.01.2010

Oznámenie č. 29 zo dňa 29.1.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a ...
viac informácií
25.01.2010

Oznámenie o možnosti zníženia oprávnených výdavkov.

PPA oznamuje konečným prijímateľom podpory z PRV SR 2007 – 2013 z opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva, že je možné v rámci uvedených opatrení znížiť o viac ako 10% oprávnené výdavky, ktoré boli dohodnuté v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za nasledovných podmienok...
viac informácií
19.01.2010

Oznámenie č. 28 zo dňa 19. 01. 2010 (Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o NFP)

viac informácií
15.01.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev