Aktuality

04.06.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že vykonala na webovej stránke PPA výmenu nasledovných dokumentov...
viac informácií
01.06.2010

Oznámenie pre dodávateľov v rámci programu "Školské ovocie"

Vzhľadom na priebeh čerpania finančných prostriedkov v rámci programu "Školské ovocie" oznamujeme všetkým dodávateľom, že pridelené finančné prostriedky na školský rok 2009/2010 sú na základe predbežných hlásení dodávateľov prekročené nad stanovený limit Európskou komisiou. Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) v súčasnosti konzultuje spôsob vyplatenia už zrealizovaných dodávok s Európskou komisiou.
viac informácií
31.05.2010

Doplňujúca informácia pre záujemcov o finančnú podporu na sušené krmivo

Oznamujeme všetkým záujemcom o finančnú podporu na sušené krmivo, že pre hospodársky rok 2010/2011 bol termín na podanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku alebo nákupcu, 15. marec 2010. Záujemcovia, ktorí nestihli podať na PPA žiadosť...
viac informácií
19.05.2010

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

k aktualizovaným formulárom monitorovacích správ projektov...
viac informácií
18.05.2010

Oznámenie

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2009 sa bude konať dňa 28. mája 2010 o 10.00 hod v budove ústredia PPA na Dobrovičovej 9 v Bratislave. Na programe je prezentácia hlavných bodov výročnej správy PPA za rok 2009, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe a stanoviská odborníkov z prerokovávanej oblasti. Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.
13.05.2010

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
viac informácií
07.05.2010

Oznámenie – nové telefonické kontakty

27.04.2010

Oznámenie

Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín v rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny
viac informácií
22.04.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
viac informácií
21.04.2010

Oznámenie - Úprava počtu predkladania ŽoP počas kalendárneho roka v rámci OPRH - výnimka

Z aktualizácie č. 01/2010 Usmernenia č.15/2008 vydaného MF SR vyplýva povinnosť pre prijímateľov z OPRH predkladať deklarované výdavky v Sk a v eurách oddelene na dvoch rôznych formulároch žiadosti o platbu...
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF