Aktuality

07.10.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
06.10.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálnu informačnú brožúrku o PPA.
01.10.2009

Dodatok k Oznámeniu č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.
29.09.2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií
29.09.2009

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou
24.09.2009

Oznámenie zo dňa 24.09.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 1. septembra 2009 vstúpila do platnosti novela zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje nové vzory záložných zmlúv 7 – 10.
22.09.2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
21.09.2009

Oznámenie č. 20 zo dňa 18.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa aktualizovala Príloha č. 1 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi.
09.09.2009

Oznámenie č. 19 zo dňa 7.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou sa pozastavuje príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj. Nový termín pre príjem žiadostí bude včas zverejnený.
08.09.2009

Oznámenie o obnovení excelovského súboru (tabuľky)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že sprístupnila excelovský súbor v časti 5 Tabuľková časť. V súbore bola obnovená tabuľka č. 21

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF