Aktuality

15.01.2010

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
viac informácií
28.12.2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili článok o aktuálnych výsledkoch a plánoch PPA pod názvom Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.
21.12.2009

Oznámenie

PPA zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre opatrenie 2.1 a 2.2 Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Sekcia projektových podpôr/Operačný program rybné hospodárstvo/bod 8. Monitorovacie správy.

14.12.2009

Oznámenie

PPA uverejnila aktualizovaný Zoznam schválených uchádzačov na zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl (k 14.12.2009) v Sekcii organizácia trhu – Rastlinné komodity – Školské ovocie. Zoznam bude naďalej pravidelne aktualizovaný.
03.12.2009

Oznámenie

PPA oznamuje žiadateľom, že od 20.08.2009 bola v bloku Sekcia organizácie trhu - Živočíšne komodity - Organizácia výrobcov v akvakultúre zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov v akvakultúre spolu s Metodickým postupom pre uznávanie organizácií výrobcov v akvakultúre.
02.12.2009

PPA odštarovala priame platby

V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na priame podpory hradené z európskych fondov a na niektoré opatrenia osi II Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 administrované spolu s priamymi podporami.
viac informácií
01.12.2009

Oznámenie č. 27 zo dňa 1.12.2009

viac informácií
25.11.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), 4.3 (MAS), že zverejnila odporúčané vzory bankovej záruky...
viac informácií
24.11.2009

Oznámenie

PPA uverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv k 31. 10. 2009 OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Inf. o prijímateľoch z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
23.11.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), 4.3 (MAS), že zverejnila odporúčané vzory vyhlásenia ručiteľa ...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ