Aktuality

06.05.2009

Oznámenie

PPA uverejnila v sekcii priamych podpôr, v časti priame platby, rok 2009 METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR č. 1868/2009-930 k nariadeniu vlády SR č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
04.05.2009

Oznámenie

30.04.2009

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 30. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.apríla 2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.
Príjem žiadostí bude ukončený dňa 30. apríla 2009 vrátane.
22.04.2009

Oznámenie

PPA uverejnila nové znenie Žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
(v novej žiadosti je v úvodnej vete zvýraznená požiadavka na žiadateľa o vyznačenie PPA ako prvého alebo druhého záložného veriteľa)
22.04.2009

Oznámenie č. O9 zo dňa 22. apríla 2009

09.04.2009

Oznámenie PPA č. 08 zo dňa 09. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
08.04.2009

Oznámenie pre žiadateľov o podporu

v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb...
viac informácií
24.03.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006...
viac informácií
20.03.2009

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje...
viac informácií
17.03.2009

Oznámenie PPA č. 07 zo dňa 17. marca 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6725/2009, zo dňa 06.03.2009 aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v opatreniach 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie...
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ