Aktuality

06-10-2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálnu informačnú brožúrku o PPA.
01-10-2009

Dodatok k Oznámeniu č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.
29-09-2009

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou
29-09-2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií
24-09-2009

Oznámenie zo dňa 24.09.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 1. septembra 2009 vstúpila do platnosti novela zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Na základe uvedeného Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje nové vzory záložných zmlúv 7 – 10.
22-09-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
21-09-2009

Oznámenie č. 20 zo dňa 18.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa aktualizovala Príloha č. 1 k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi.
09-09-2009

Oznámenie č. 19 zo dňa 7.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou sa pozastavuje príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - Priamy predaj. Nový termín pre príjem žiadostí bude včas zverejnený.
08-09-2009

Oznámenie o obnovení excelovského súboru (tabuľky)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že sprístupnila excelovský súbor v časti 5 Tabuľková časť. V súbore bola obnovená tabuľka č. 21
04-09-2009

Oznámenie č. 18 zo dňa 3.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou.