Implementácia programov

Všeobecná informácia o projektových podporách

PRV SR 2014 – 2020 sa realizuje v zmysle programového dokumentu schváleného Európskou komisiou (https://www.apa.sk/prv-2014-2020-prv-vlastny-dokument). Zameriava sa na šesť hlavných oblastí:

1. podpora prenosu znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach,
2. posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov,
3. podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve,
4. obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
5. propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
6. podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

PRV SR 2014 – 2020 sa realizuje formou projektových a neprojektových opatrení. Na projektové opatrenia PPA vyhlasuje výzvy, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle. Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR https://www.mpsr.sk. Viac informácií o neprojektových opatreniach PRV SR 2014 – 2020 nájdete na https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ