Verejné obstarávanie

 


 

05-04-2018

Výzva na predkladanie ponúk

predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

21-02-2018

Dokument ku zákazke Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+

08-02-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Hygienické a čistiace potreby

07-02-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt a látok

31-01-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby.

13-12-2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Návrh elektronického formuláru a vytvorenie funkčného prototypu na evidenciu stratégií Miestnych akčných skupín.

23-11-2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Návrh metodiky pre kvalitatívne hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR – podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

29-09-2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Implementácia servera na informačný systém PRV

02-04-2014

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

04-12-2013

Oznámenie o prijatí ponuky

na predmet obstarávania "Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007 - 2013"