08.07.2013

Oznámenie č. 85 zo dňa 08.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti so správnou implementáciou projektov financovaných z EPFRV prostredníctvom osi 4 Prístup LEADER uvádza dodatočné informácie týkajúce sa opatrenia 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Časť A a Časť B, ktoré je uvedené v Prílohe č. 6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 (Integrované stratégie rozvoja územia) k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, verzia č. 1.13. Toto oznámenie sa týka všetkých výziev, ktoré schválené miestne akčné skupiny vyhlásia od 1. júla 2013, a to nasledovne:

 

• pre opatrenie 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Časť A:

a) v súvislosti s aktivitou 3 pre časť A „výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení“ sa za oprávnené výdavky budú považovať len tie výdavky,  ktoré zvýšia resp. zlepšia parametre kempingu a poskytovaných služieb, a to predovšetkým so zameraním projektov týkajúcich sa výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stravovacích zariadení, zlepšenia kvality základných služieb, rekreačno – športových a/alebo kultúrno – společenských; 

b) za neoprávnené výdavky bude považovaná výstavba zrubov a bungalovov v rámci kempingu, zameraných výlučne na vytvorenie ubytovacích kapacít. Oprávnená je len výstavba kombinovaných zrubov a bungalovov (kde časť bude ako ubytovacie zariadenie do 10 lôžok a časť zariadení zlepšujúcich základne služby, rekreačno – športové a/alebo kultúrno - spoločenské); 

c) v súvislosti s aktivitou 4 pre časť A – „výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén, športoviská, detský vlek, bobová dráha, prístavisko malých plavidiel, jazdiareň)“ sa pod spojením športoviska považuje aj vybudovanie športovej haly, detského ihriska s hojdačkou, šmýkačkou a pieskoviskom, za predpokladu, že budú tvoriť funkčný celok;

d) v prípade vybudovania ubytovacieho zariadenia typu apartmán sú oprávnené výdavky na vybudovanie apartmánu v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008, čo je súbor dvoch alebo viacerých miestností na ubytovanie hostí. Jedna z týchto miestností spĺňa podmienky obývacej miestnosti, v ktorej nie sú umiestnené stále lôžka. Súčasťou apartmánu je hygienické zariadenie – jedno umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou, jedna sprcha, jedna záchodová misa najviac pre 4 ubytovaných hostí.

 

• pre opatrenie 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“ Časť B:

a) oprávnenými žiadateľmi pre časť B sú právnické alebo fyzické osoby združujúce subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu združené v zmysle zákonov 83/1990 Zb. (o združovaní občanov) a zákona č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník);

b) oprávnenými žiadateľmi pre časť B nie sú právnické osoby založené podľa zákona 91/2010 Z. z (Zákon o podpore cestovného ruchu);

c) žiadateľ musí deklarovať založenie organizácie/združenia (v zmysle povinných príloh uvedených v ŽoNFP) a v stanovách má jasne definovanú aktivitu podpory cestovného ruchu. Žiadateľ predkladá spolu s projektom zoznam členov a deklaruje v opise projektu, že viac ako 40% členov pôsobí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Žiadateľ predkladá, spolu so ŽoNFP, štatutárom organizácie/združenia podpísaný úplný zoznam členov organizácie/združenia, vypracovaný ku dňu podania žiadosti, v ktorom budú vyznačené subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (sídlo člena, miesto jeho prevádzky, napr. sídlo ubytovacieho zariadenia) a dátum členstva;

d) za IKT sa považuje aj vytvorenie a prevádzka webovej stránky, nákup (nie prenájom) informačného kiosku, vybudovanie (nie prenájom) a/alebo obnova existujúcich informačných tabúľ, ktoré propagujú cestovný ruch v danom území žiadateľa (nie propagácia obce), pokiaľ informačná tabuľa alebo kiosk sú umiestnené na verejnom mieste na území žiadateľa na pozemku vo vlastníctve/v prenájme žiadateľa/ resp. člena organizácie/združenia. Nájomné poplatky pre dané aktivity nie sú oprávnenými výdavkami. Oprávnené sú výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania znaku kvality, ktorý propaguje vidiecky turizmus, agroturizmus, cestovný ruch v území žiadateľa a tým zvyšujú informovanosť verejnosti o možnosti pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu (znak kvality pre ubytovacie/stravovacie zariadenia a/alebo pre výrobky/produkty vyrobené alebo vyprodukované v danom území);

e) oprávnené sú výdavky na spracovanie zásad pre udeľovanie a používanie znaku kvality, kritériá pre certifikáciu - udeľovanie a používanie znaku kvality, formuláre žiadosti o udelenie a používanie znaku kvality (výrobky, produkty, ubytovacie a stravovacie služby), vytvorenie Loga a propagácia znaku kvality. Nákup licencie už na existujúci znak kvality je neoprávneným výdavkom;

f) v súvislosti s nákladmi spojenými s aktívnou účasťou žiadateľa a jeho členov na zahraničných (v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu žiadateľ preukazuje v projekte názov výstavy s krátkym popisom, približný termín konania a miesto výstavy (štát, mesto). Na danú aktivitu sa nevzťahujú body 7 a 11 v neoprávnených výdavkoch pre časť B;

g) vytvorenie propagačného filmu nie je oprávnený výdavok.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ