Oznámenia

Rok 2014

31.01.2014

Informácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil k 31.12.2013, o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014.

Rok 2013

28.11.2013

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2013.

PPA oznamuje, že podľa príslušnej EÚ legislatívy a zistení auditov Európskej Komisie Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotosnímok nepretržite vykonával počas roka 2013 aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) ...

04.10.2013

Oznámenie

PPA uverejňuje Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb a priamych platieb na rok 2013

13.08.2013

Oznámenie

PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013. Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zákon č. 211/2013 Z. z. z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 a bude sa vzťahovať na konania o žiadostiach na poskytnutie podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu podaných od 1. januára 2013.

17.07.2013

Oznámenie

Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013 ku krajinným prvkom. Nariadenie Vlády SR č. 488/2010 Z. z. v platnom znení definuje krajinné prvky len na ornej pôde. V súlade s príručkou pre žiadateľa o priame podpory na rok 2013 sa v žiadosti v zozname poľnohospodárskych pozemkov uvádzajú ...

02.05.2013

Oznámenie pre žiadateľov opatrenia Podpora v územiach európskeho významu na lesnej pôde na rok 2013.

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom opatrenia Podpora v územiach európskeho významu na lesnej pôde možnosť odkontrolovania si zaradenia lesného pozemku do území európskeho významu, piateho stupňa ochrany v uvedenom zozname lesných pozemkov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev