Podporné dokumenty

19-11-2012

Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach

24-03-2010

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov (reštrukturalizácia vinohradov)

20-11-2008

Vzor informačnej tabule

Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z PRV 2007 - 2013, u ktorého celkový objem projektu je vyšší ako 50 000 EUR, je povinný na mieste realizácie projektu (napr. na budove, ktorá je predmetom projektu, alebo na vstupe do objektu) postaviť informačnú tabuľu, ktorá musí spĺňať nasledovné kritériá...

01-07-2008

Údaje o partnerských a prepojených podnikoch

01-07-2008

Miera nezamestnanosti

11-04-2008

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004

z 27. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

26-03-2008

Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat v Krížovom plnení" - "Cross compliance"

06-03-2008

Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka