26-11-2010

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2010/PRV/18

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV“) sekcia rozvoja vidieka, ako riadiaci orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 účinným, účelným a správnym spôsobom, zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“), vyhlasuje výberové kolo predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP“),

na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
v termíne od 26. 11. 2010 do 31. 03. 2011

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Prílohe ROZHODNUTIA KOMISIE zo dňa 4. decembra 2007 o schválení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 CCI 2007 SK 06 RPO 001 Suma disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2010/PRV/18 je 2 320 000 EUR.

Oprávnenosť konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa):
V prípade spolupráce medzi územiami

MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s inou MAS alebo v spojení s  verejno-súkromným partnerstvom v zmysle čl. 59 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, ktoré je zastúpené občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, a v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader platným od 26. novembra 2010, bod 6.2.1. Koordinačná miestna akčná skupina a/alebo Koordinátor MAS Slovensko a bod 6.2.2. Projektový partner.

V prípade nadnárodnej spolupráce:

Jednotlivé MAS na území SR, ktoré sú vybrané RO na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia s právnou formou občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v spojení s MAS v rámci krajín EÚ alebo partnerstvami, ktoré pracujú na princípe Leader na území tretích krajín a v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader platným od 26. novembra 2010 (ďalej len „Usmernenie“), bod 6.2.1. Koordinačná miestna akčná skupina a/alebo Koordinátor MAS Slovensko a bod 6.2.2. Projektový partner.

•    Oprávnenosť činností a výdavkov realizácie projektu a kritériá pre posúdenie projektu:
Ciele opatrení, oprávnené činnosti, kritériá spôsobilosti, bodovacie kritériá, kritériá pre uznateľnosť výdavkov, spôsob financovania a dôvody vyradenia ŽoNFP sú uvedené v Usmernení a v Dodatku č. 7 k Usmerneniu. Uvedené materiály sú zverejnené na internetových stránkach http://www.mpsr.sk a http://www.apa.sk. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky ustanovené v Usmernení a v Dodatku č. 7 k Usmerneniu a pri vypracovaní a podávaní ŽoNFP, ako aj pri jej realizácii postupovať v súlade s ich ustanoveniami.

Upozornenie: Neoprávnené výdavky sú tie výdavky, ktoré sú uvedené v Usmernení.
•    Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
oblasti cieľa Konvergencia.
•    Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Oprávnené sú výdavky v zmysle ustanovení uvedených v Usmernení:

  1. Výdavky v rámci prípravy projektu spolupráce sú oprávnené od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny do uzatvorenia zmluvy o národnej spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej  spolupráci a to do výšky 10% maximálne však 4 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu spolupráce.
  2. Výdavky na realizáciu projektu spolupráce sú oprávnené od udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny, nie však skôr ako po uzatvorení zmluvy o národnej spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci.

•    Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:
Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria spôsobilosti a kritéria kvalitatívneho hodnotenia projektov spolupráce v rámci opatrenia 4.2. (Príloha č.15 k Usmerneniu) schválené Monitorovacím výborom Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a ustanovenia Usmernenia.
•    Počet predkladaných ŽoNFP na jedného žiadateľa v rámci výberového kola: maximálne 2  ŽoNFP.
•    Príjem ŽoNFP:
ŽoNFP spolu so všetkými prílohami v zmysle povinných príloh k ŽoNFP predkladá konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) v tlačenej a elektronickej verzii osobne (v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., v piatok od 8.00 hod do 12.00 hod.)  alebo doporučene poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

•    Povinné prílohy projektu uvedené, predkladané ku dňu podania ŽoNFP:
a)    Formulár ŽoNFP  – 1 krát v tlačenej forme,
b)    Povinné prílohy projektu uvedené vo formulári ŽoNFP,
c)    Dátový nosič (v aplikácii Microsoft Office Word (vo formáte.doc) alebo v aplikácií Adobe Reader (vo formáte .pdf) obsahujúci dokumenty uvedené v tomto bode písm. a) a b) v elektronickej forme (ŽoNFP spolu s prílohami) – 1 krát.
 

Upozornenie:
a.    projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) – v prípade stavebných investícií – musí byť vypracovaná (dátum vypracovania uvedený v PD) pred podaním ŽoNFP a doklady súvisiace s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb musia byť v súlade s údajmi uvedenými v PD,
b.    obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v prípade implementácie činností opatrení osi 3 (všetky doklady súvisiace s obstarávaním) musí byť vykonané pred dátumom podania ŽoNFP a  musí byť v súlade s Usmernením, bod 14. Usmernenie postupu  konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb,
c.    pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Prípadné ďalšie doplňujúce informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail: zelmira.milkova@apa.sk. Potrebné informácie o adresách a telefónnych číslach získate na http://www.apa.sk. Žiadosti o poskytnutie informácií, podané v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Dobrovičova 9, 815 26 Bratislava.

Na otázky odvolávajúce sa na zákon č. 211/2000 Z. z., na ktoré je možné odpovedať informáciami zverejnenými na webovej stránke, bude PPA reagovať len odkazmi na príslušné zverejnené dokumenty. V procese vyhodnocovania žiadostí neposkytne PPA informácie o stave vyhodnocovania žiadostí. O konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP bude žiadateľ písomne informovaný formou Rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadosti. Odpovede PPA, poskytnuté žiadateľovi telefonicky alebo osobne, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať.

V Bratislave, 26. 11. 2010

Ing. Vadim Haraj 
generálny riaditeľ

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)