Výzvy

11.03.2013

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

aktualizované Dodatkom č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od13.03.2013

11.03.2013

DODATOK Č. 13

ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

11.03.2013

PRÍLOHA Č.1

ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
(účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.3

PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4MAS
(účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.6

CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.11

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PARTNERA PROJEKTU
(pre partnerov projektu spolupráce zo SR a pre partnera projektu spolupráce z členských štátov EÚ)
(účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.17

METODICKÉ USMERNENIE POSTUPU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV (OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV) PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB V RÁMCI OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.18

VZOR VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (účinná od 13. 03. 2013)

11.03.2013

PRÍLOHA Č.19

KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE A OPATRENIA 4.3 CHOD MAS
(účinná od 13. 03. 2013)

28.03.2013

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1