Výzvy

30.07.2009

Žiadosť o nenávr.fin. príspevok, op.3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

30.07.2009

Žiadosť o nenávr.fin. príspevok, op. 3.2.A Podpora činností

30.07.2009

Žiadosť o nenávr. fin. príspevok, op.3.2.B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B

30.07.2009

Žiadosť o nenávr. fin. príspevok, op. 3.3 Vzdelávanie a informovanie

30.07.2009

Žiadosť o nenávr. fin. príspevok, op. 3.4.1 Základné služby

30.07.2009

Žiadosť o nenávr. fin. príspevok, op. 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

30.07.2009

Jednoduché účtovníctvo pre opatrenia osi 3 implementované LEADER

30.07.2009

Podvojné účtovníctvo pre opatrenia osi 3 implementované LEADER

30.07.2009

Tabuľková časť pre opatrenia osi 3 implementované LEADER

aktualizované 4.6.2010

23.02.2010

Príloha č. 2 k Pokynom pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP a k tvorbe kódu projektu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev