Výzvy

23.02.2010

Príloha č. 1 k Pokynom pre MAS k prijímaniu žiadostí o NFP a k tvorbe kódu projektu

03.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4

03.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A implementované prostredníctvom osi 4

03.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B implementované prostredníctvom osi 4

03.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4

03.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4

30.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4

30.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A implementované prostredníctvom osi 4

30.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B implementované prostredníctvom osi 4

30.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev