Výzvy

30.06.2011

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí implementované prostredníctvom osi 4

19.12.2011

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

verzia č. 1.10 platná od 19. 12. 2011
- So sledovaním zmien (SZ)
- Bez sledovania zmien (BSZ)

19.12.2011

Dodatok č.10 k Usmerneniu pre admin. osi 4 Leader

19.12.2011

Príloha č. 1

Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia

19.12.2011

Príloha č. 2

Kriteriá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia

19.12.2011

Príloha č. 3

Protokol o výbere ŽoNFP, SZ
Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ

19.12.2011

Príloha č. 4

Opatrenia PRV, koneční prijímatelia a systémy financovania

19.12.2011

Príloha č. 5

Vyhlásenie o realizácii projektu

19.12.2011

Príloha č. 6

Charakt. priorít a opatreni osi 3, SZ
Charakt. priorít a opatreni osi 3, BSZ

19.12.2011

Príloha č. 7

Zoznam prijatých ŽoNFP (projektov)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev