Opatrenie 2.2

15.01.2013

Príloha 7c - Čestné vyhlásenie k ŽoP

15.01.2013

Príloha 8a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

15.01.2013

Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

15.01.2013

Príloha 9a - Žiadost o vrátenie finančných prostriedkov

15.01.2013

Príloha 9b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov

15.01.2013

Príloha 10 - Čestné vyhlásenie žiadateľa

15.01.2013

Príloha 11 - Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou

15.01.2013

Zmluva EFF 2.1

15.01.2013

Zmluva EFF 2.2