2011/OPRH/01

28.02.2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2

28.02.2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1

28.02.2011

Príloha 6 - Číselník

28.02.2011

Príloha 7 - Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci

28.02.2011

Príloha 8a - Žiadosť o platbu - EUR

28.02.2011

Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

28.02.2011

Príloha 8c - Žiadosť o platbu - SKK

28.02.2011

Príloha 8d - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

28.02.2011

Príloha 8e - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1

28.02.2011

Príloha 8e - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev