2011/OPRH/01

28.02.2011

Príloha 8e - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 3.1

28.02.2011

Príloha 8e - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 5.1

28.02.2011

Príloha 8f - Čestné vyhlásenie

28.02.2011

Priloha 9a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

28.02.2011

Príloha 9b - Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

28.02.2011

Priloha 10a - Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov

28.02.2011

Príloha 10b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov

28.02.2011

Príloha 11 - Čestné vyhlásenie žiadateľa pre potreby začlenenia MSP

28.02.2011

Zmluva EFF 2.1

28.02.2011

Zmluva EFF 2.2

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev