2011/OPRH/01

28.02.2011

Zmluva EFF 3.1

28.02.2011

Zmluva EFF 5.1

28.02.2011

Rozhodnutie EFF 5.1

17.03.2011

Oznámenie k výzve č.2011/OPRH/01

V súvislosti s výzvou č. 2011/OPRH/01, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje žiadateľov, že od 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

01.04.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila USMERNENIE POSTUPU ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

09.06.2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev