2011/OPRH/02

10-09-2012

Oznámenie č. 11 zo dňa 10.09.2012 (Ukončenie priebežnej výzvy č. 2011/OPRH/02)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa ukončuje priebežná výzva č. 2011/OPRH/02 pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov zverejnená na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry dňa 28.02.2011 z dôvodu modifikácie OPRH.

09-06-2011

Príloha 5 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2

01-04-2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila USMERNENIE POSTUPU ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

28-02-2011

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013 opatrenie 3.2

28-02-2011

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 5.0

28-02-2011

Príloha 6 - Číselník

28-02-2011

Príloha 8a - Žiadosť o platbu - EUR

28-02-2011

Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

28-02-2011

Príloha 8c - Žiadosť o platbu - SKK

28-02-2011

Príloha 8d - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu