Oznámenia k PRV

06.05.2016

Oznámenie zo dňa 06.05.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.

21.04.2016

Oznam

Prijímatelia v rámci PRV SR 2014 – 2020 podávajú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) na formulári ŽoP zverejnenom na stránke www.apa.sk v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014 – 2020 / Žiadosť o platbu, vrátane povinných príloh k ŽoP podľa „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o platbu vrátane dôležitých upozornení pre prijímateľa“...

15.04.2016

Oznámenie zo dňa 15.04.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti
PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu ...

23.03.2016

Oznámenie PPA zo dňa 23.03.2016 k Zmenovému konaniu na podnet prijímateľa

Zmenové konanie na podnet prijímateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v prípade nutnosti Zmenového konania je povinný prijímateľ postupovať...

09.03.2016

Oznámenie zo dňa 09.03.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 19  / Podopatrenie 19.2  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

04.03.2016

Oznámenie zo dňa 04.03.2016 (Výzva č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.1, oblasť Zavlažovanie)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 Výzvu č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť Zavlažovanie vrátane všetkých jej príloh.

02.03.2016

Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 Výzvu č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

03.02.2016

Oznámenie zo dňa 03.02.2016 (Výzva č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 18/PRV/2016 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou,  vrátane všetkých jej príloh.

15.01.2016

Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 13/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 13/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

15.01.2016

Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 12/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ