PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV

01-04-2015

Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

01-04-2015

Metodika stanovenia území HNV v SR

01-04-2015

Nariadenie vlády SR č. 3422014

01-04-2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR

01-04-2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA

01-04-2015

Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020

01-04-2015

Uplatňovanie horizontálnych pricípov

01-04-2015

Zoznam rýchlorastúcich drevín pre PRV

01-04-2015

Zoznam obcí ANC

Prílohy k PRV - SWOT analýza a identifikácia potrieb

01-04-2015

Príloha č.1.