Podopatrenie 8.3

25-09-2015

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

aktualizácia č. 2

25-09-2015

Formulár ŽoNFP 8.3.2.

aktualizácia č. 2

20-07-2015

Výzva na podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

aktualizácia č. 1

20-07-2015

Formulár ŽoNFP 8.3.1.

aktualizácia č. 1

20-07-2015

Formulár ŽoNFP 8.3.2.

aktualizácia č. 1

20-07-2015

Formulár ŽoNFP 8.3.3.

aktualizácia č. 1

21-05-2015

Príloha 4ch - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

21-05-2015

Príloha 4h - na zákazky podľa § 9 ods 9 pod 5000 eur

21-05-2015

Príloha 4g - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

21-05-2015

Príloha č. 4f - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém