Podopatrenie 4.3 - Spoločné zariadenia

10-09-2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Aktualizácia č. 1.

28-05-2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

28-05-2015

Priloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 4.3 spoločné zariadenia

28-05-2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

28-05-2015

Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3 spoločné zariadenia

28-05-2015

Príloha č. 3.4 k výzve - Zoznam oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014-2020 pre túto výzvu

28-05-2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP - Tabulka OV - Int.pomoci - Harmonogram - Príloha 3 k ŽoNFP

28-05-2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka - Nezamestnanosť a bod.krit - 4.3 spoločné zariadenia

28-05-2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž - nadlimitná zákazka

28-05-2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž - nadlimitná zákazka