Podopatrenie 4.3 - Spoločné zariadenia

28.05.2015

Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3 spoločné zariadenia

28.05.2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

28.05.2015

Priloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 4.3 spoločné zariadenia

28.05.2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva