Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

12-06-2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

12-06-2015

Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

12-06-2015

Príloha č. 5 k Formuláru ŽoNFP podvojné účtovníctvo

12-06-2015

Príloha č. 6 k Formuláru ŽoNFP jednoduché účtovníctvo

12-06-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa