Podopatrenie 4.1

12.06.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

12.06.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

12.06.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

12.06.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

12.06.2015

Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

12.06.2015

Príloha č. 5 k Formuláru ŽoNFP podvojné účtovníctvo

12.06.2015

Príloha č. 6 k Formuláru ŽoNFP jednoduché účtovníctvo

12.06.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

12.06.2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

12.06.2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev