Podopatrenie 6.4

19.06.2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

19.06.2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

19.06.2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

19.06.2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

19.06.2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

19.06.2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - Schéma štátnej pomoci na podporu investícii do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

19.06.2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom kraji

19.06.2015

Príloha č. 3.5 k Výzve - Predb.informácia

19.06.2015

Príloha č. 3.6 k Výzve - Príloha I k ZFEÚ

19.06.2015

Príloha č. 3.7 k Výzve - Výpočet účtovnej hodnoty znovupoužitých aktív