Podopatrenie 6.4

19.06.2015

Príloha č. 3.8 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

19.06.2015

Príloha č. 3.9 k Výzve - 30% podiel tržieb z poľnohosp. prvovýroby, lesníckej a akvakultúrnej činnosti FINAL

19.06.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž nadlimitná zákazka

19.06.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž nadlimitná zákazka

19.06.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP - rokovacie konanie so zverejnením nadlimitná zákazka

19.06.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP - priame rokovacie konanie nadlimitná zákazka

19.06.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska dvojobálkový systém

19.06.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska jednoobálkový systém

19.06.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

19.06.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev