Podopatrenie 6.1

15-07-2015

Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

15-07-2015

Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup

15-07-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.4. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.2.5. k Príručke pre žiadateľa

15-07-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia

15-07-2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014