Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2015

30.03.2015

Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

30.03.2015

Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

30.03.2015

Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

30.03.2015

Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

30.03.2015

Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov

30.03.2015

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2012

03.04.2012

Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

03.04.2012

Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

03.04.2012

Príloha č. 3 - Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ