Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2012

03.04.2012

Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

03.04.2012

Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

03.04.2012

Príloha č. 6 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov

03.04.2012

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov

Rok 2013

10.04.2013

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2013/2014, že ...

10.04.2013

Príloha č. 1 – Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ