Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2013

10.04.2013

Príloha č. 2 – Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

10.04.2013

Príloha č. 3 – Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 4 – Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2013

Príloha č. 6 – Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov

25.09.2013

Príloha č. 8 - Usmernenie k verejnému obstarávaniu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ