Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2013

25.09.2013

Príloha č. 9 - Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

25.09.2013

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu - reštrukturalizácia vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom, resp. prijímateľom pomoci v rámci sekcie organizácie trhu, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb sú povinní postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa aktualizovaného metodického postupu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Reštrukturalizácia vinohradov.

Rok 2014

10.04.2014

Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradovcie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkovcie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 3: Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 4: Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 5: Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 6: Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov

10.04.2014

Príloha č. 7: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ